OSA

Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

AFS 2015:4

osa utbildning

Intresserad av en Onlineutbildning i OSA

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö


Utbildning OSA

En av de viktigare föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut är föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 som behandlar tre olika områden, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning är några orsaker till stress, utmattning och psykisk ohälsa och är ett prioriterat område då brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda och leder till stort lidande för individen samt kostar företaget och samhället enorma belopp.


Kursbeskrivning OSA

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Definiera vad är psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö
  • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
  • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
  • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
  • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen
  • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet


Målgrupp för OSA Online
Främst Arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare. Men även arbetstagare som behöver bättre insikt i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Kursen lämpar sig också för skyddsombud som behöver fördjupade kunskaper inom OSA.

Förkunskaper
Vi rekommenderar en BAM eller SAM - Utbildning som förkunskap men det är inget krav.


Lärarledd OSA onlineutbildning
Utbildningen ges via ZOOM


Utrustning för OSA- utbildning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa.
Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


I priset för OSA ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning


Tidsåtgång utbildning i OSA

1 dag


Pris OSA Online 4 400 SEK exklusive moms/ person

Förebygg stress på arbetet med dessa tips!


Organisatorisk och social arbetsmiljö är två begrepp som refererar till de faktorer som påverkar människors välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om faktorer som rör arbetsorganisationen, såsom arbetsbelastning, ledarskap, inflytande, ansvar och krav på prestation. Social arbetsmiljö handlar om faktorer som rör de sociala relationerna på arbetsplatsen, såsom gemenskap, tillit, respekt och förtroende.

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är viktig för att förebygga ohälsa och sjukdomar, samt för att öka människors välbefinnande och motivation på arbetsplatsen. För att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö kan man till exempel fokusera på att säkerställa att arbetsbelastningen är hållbar, att ledarskapet är tillgängligt och att de anställda har inflytande på sin arbetsmiljö. Man kan också försöka skapa en gemenskap och en kultur som präglas av tillit, respekt och förtroende.


På arbetsplatser idag ser vi att allt fler blir drabbade av stress och även om kortvarig stress inte är farligt så kan stress under en långvarig period leda till sänkt arbetsförmåga, utmattningssyndrom och därmed sjukskrivning. Bara i Sverige sjukskrivs det över 30 000 människor varje år för just utmattningssyndrom, och siffran blir bara högre. Därför är det viktigt att jobba med att förebygga stress på arbetsplatsen, både för arbetare och arbetsgivare.

Här listar vi några tips på hur man kan motverka stress innan det uppstår.


Ta raster när det behövs

Det viktigt att alla har möjlighet till att ta korta pauser under arbetsdagen. Hjärnan mår inte bra när den behöver arbeta långa perioder utan avbrott, så att ta mikropauser under dagen minskar inte bara chansen för farlig stress, men gör även att du kan arbeta mer effektivt på jobbet.

Vid lunchtid borde alla även få en ordentlig lunchrast, då de kan mentalt koppla bort ifrån jobbet och i stället socialisera, motionera, äta etc.

Att arbetare får tid att återhämta sig är avgörande för att motverka stress.

 

Våga säga nej

Glöm inte sätta gränser och säga nej. Det kan hända att en arbetsplats bygger upp en kultur som uppmuntrar övertidsarbete, där man tar på sig fler uppgifter än man kan hantera. Detta leder naturligtvis till ökad stress. Bästa sättet att undvika det är att ta aktivt avstånd från den kulturen, vilket innebär att man måste våga säga nej till extra uppgifter som man inte är ansvarig för.

Om man blir tilldelad en uppgift av sin chef och man ser att inte tiden kommer räcka till, så ska man meddela sin chef om det. Det är trotts allt chefen som är ansvarig för att dela ut arbetsuppgifterna på ett sätt som inte överarbetar någon.

 

Sätt tydliga gränser mellan arbete och fritid

Dagens teknik kan göra det svårt för en att komma ifrån jobbet helt. Vi är ständigt uppkopplade till internet, har alltid mobilen i handen, så även när man kommer hem är man bara ett telefonsamtal eller ett mejl ifrån sitt arbete. När en person aldrig kan lämna jobbet helt och hållet har de inte chans att återhämta sig, detta tänjer på krafterna och orsakar onödig stress.

Det simplaste sättet att undvika denna källa till stress är genom att inte göra sig tillgänglig för vare sig mejl eller telefonsamtal (om ens jobb inte kräver att du alltid är åtkomlig). Koppla ifrån, stäng av push-notifikationer, gå inte in på jobbmejlen etc.

 

Tydliga arbetsuppgifter

Ett sätt att minska risken för stress på arbetsplatsen är att göra det klart för alla medarbetare vad just deras arbetsuppgift är, så att de vet vad och hur mycket de ska göra och vad de ska prioritera.

Det är chefens jobb att skapa en tydlig struktur och ge ut den nödvändiga informationen samt hålla arbetarna uppdaterade om förändringar. Tillsammans med chefen ska arbetarna sätta upp tydliga mål. Att kunna påverka sina arbetsuppgifter samt arbetsmiljö gör att vi mår bättre på jobbet.

 

Ta hand om din kropp

Om man vill må bra psykiskt måste man även ta hand om sig själv fysiskt. För att kroppen ska må bra och ha tillräckligt med energi för att kunna ta sig igenom arbetsdagen måste man äta en bra kost, få gott med sömn (vuxna behöver sex till nio timmars sömn), och regelbunden motion. Motion kan vara ett träningspass eller endast en promenad varje dag, det viktiga är att det är regelbundet.

 

Dela upp arbetsuppgifter i delmål och huvudmål

Att dela in större arbetsuppgift i delmål och huvudmål kan hjälpa förebygga stress. Människor är inte bra på att göra flera saker samtidigt, forskning visar att inte blir vi bara mentalt trötta, utan vi gör även dubbelt så många misstag, och varje uppgift tar mycket längre tid att färdigställa.

När man delar upp en uppgift i mindre block (delmål), där man kan fokusera på en del av projektet i taget så känns arbetsuppgiften mer kontrollerbar och din hjärna behöver inte fokusera på arbetet i sin helhet och allt de som måste bli gjort utan kan lägga allt sitt fokus på en bit i taget och det blir färre stressorer för hjärnan att hantera.afs 2015 osa

Arbeta med OSA

Att arbeta med arbetsmiljön är av yttersta vikt för att skapa en hälsosam och säker arbetsplats. Det är inte bara de fysiska faktorerna som spelar in, utan även de psykosociala faktorerna som påverkar anställdas hälsa och välbefinnande på jobbet.

En god arbetsmiljö omfattar både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Detta innebär att man måste ta hänsyn till faktorer som kommunikation, ledarskap, relationer mellan medarbetare och stresshantering. En positiv OSA kan öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har skapat en rad föreskrifter för att reglera arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. En av dessa är AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa och olycksfall som orsakas av organisatoriska och sociala faktorer.

En annan föreskrift som är relevant är AFS 2015:1 om allmänna bestämmelser om arbetsplatsens utformning. Denna föreskrift reglerar den fysiska arbetsmiljön och säkerställer att arbetsplatsen är utformad på ett ergonomiskt och säkert sätt.


Utbildning i Organisatorisk och social arbetsmiljö

Det är viktigt att arbetsgivare och anställda utbildar sig i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöutbildning på nätet är ett smidigt sätt att lära sig mer om hur man kan skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

För att uppnå en god OSA är det viktigt att arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans. Arbetsgivare bör skapa en arbetsmiljö där kommunikation och samarbete uppmuntras och där anställda känner sig delaktiga i beslutsprocesser. Anställda bör även ha möjlighet att ge feedback och påverka beslut som rör deras arbete.

unsplash