Arbetsmiljöutbildningar


Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) ställer krav på utbildning och kompetens hos chefer, arbetsledare, skyddsombud samt även övriga arbetstagare. Vilka arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar som krävs skiljer sig naturligtvis mycket åt beroende på vilken bransch man verkar i.

 

Grundutbildning arbetsmiljö

Den stora grundutbildningen i arbetsmiljö, som även är den mest populära arbetsmiljöutbildningen (runt 1,6 miljoner människor har gått den) är BAM – Bättre Arbetsmiljö. En arbetsmiljöutbildning som är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och ska spegla parternas gemensamma syn på vad som kan räknas som en grund att bygga vidare ifrån.

 

Utbildning elavtalen och Elsäkerhetsanvisningarna

Vissa branscher, som t.ex. elbranschen har en egen BAM- utbildning som kallas för ELBAM eller Bättre Arbetsmiljö EL och enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 ska den ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig för dem.

Andra viktiga utbildningarna enligt Elsäkerhetsanvisningarna är Instruerad Person, Fackkunnig Repetition, Kontroll före Idrifttagning och Skötsel av Elektriska Anläggningar.

 

Utbildning SAM

För de som behöver arbetsmiljökunskaper för att t.ex. kunna arbeta med ledningssystemet för arbetsmiljö, företagets SAM, så kan det även räcka med en utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete en utbildning i SAM.

 

Utbildning OSA

En av de viktigare föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut är föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 som behandlar tre olika områden, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning är några orsaker till stress, utmattning och psykisk ohälsa och är ett prioriterat område då brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda och leder till stort lidande för individen samt kostar företaget och samhället enorma belopp.

 

Utbildning Skyddsombud

Skyddsombud har en viktig roll att fylla för att se till att arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och det finns skyddsombudsutbildningar som fördjupar sig skyddsombudens uppdrag.

 

Utbildning Byggherre, BAS P och BAS U

Det finns flera roller i arbetsmiljölagstiftningen med arbetsmiljöansvar, byggherren, BAS P och BAS U är några och de behöver också adekvat utbildning såsom en basutbildning som är en grundutbildning för BAS. BAS:en eller byggarbetsmiljösamordnaren som det egentligen heter utses av byggherren och det ska finnas två sådana, en för planering och projekteringsfasen och en för utförandefasen. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en bas är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP) och vad en arbetsmiljöplan är för något, vad den ska innehålla osv. lär man sig på en basutbildning. För att byggherren ska veta vilka krav den ska ställa på BAS P och BAS U samt då byggherren har ett back-up ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas arbete så rekommenderas även att byggherrar går en BAS p och BAS U- utbildning.

 

Arbete på Väg

Arbetar man vid väg så brukar det krävas att man har utbildningen Arbete på Väg (APV) eller Säkerhet på Väg som den också kan kallas. Tidigare gick man vanligtvis Arbete på Väg 1 och 2 vilket ger en rätt att arbeta på väg, framköra fordon och utrusta dessa med olika vägmärken, de utbildningarna heter numer Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3 och brukar läsas tillsammans som en Arbete på Väg kurs.

 

Övriga arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar

Ska man transportera farligt gods krävs ADR-utbildning vilket är en kravutbildning, jobbar man med motorkap så krävs det att arbetsgivaren utbildar i hantering av dessa verktyg. Så en motorkapsutbildning kan vara en kravutbildning utifrån de arbetsuppgifter man har.

Arbete på hög höjd kräver att man har fallskyddsutbildning då det finns många risker med detta. Att falla är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor samt dödsfall på arbetsplatsen så en utbildning i fallskydd är väl investerade pengar. Arbetar man med skylift så behöver man som arbetsgivare naturligtvis se till att personalen har fått den utbildning och information som krävs för detta och en lämplig skyliftutbildning brukar vara ett minimikrav. Att arbeta från skylift kräver också att arbetsgivaren utfärdar körtillstånd för skylift.

Arbetsgivaren ska se till att Första Hjälpen kan ges så förutom att det ska finnas utrustning för detta så behöver personal utbildas. Utbildning i Första Hjälpen eller utbildning i L-ABC är sådant som arbetsgivaren bör säkerställa genomförs med jämna intervaller.

Många av dessa säkerhets- och arbetsmiljöutbildningar går alldeles utmärkt att gå som distansutbildning eller som onlineutbildning där kunskaperna inhämtas via självstudier och streamade videoklipp.

 

Ledarskapsutbildning

Trivsel, stöd, handledning m.m. är sådant som är viktigt för en bra arbetsmiljö och detta ställer höga krav på ledare och chefer så därför bör dessa utbildas. En lämplig ledarskapsutbildning är t.ex. Ny Som Chef. Är man inte chef men leder andra kan utbildningen Att Leda Andra Utan Att Vara Chef ge en de verktyg man behöver.